PDF

Bàtxelor en administració d'empreses

 • Àmbit ministerial: Dret, Ciències Econòmiques i empresarials
 • Sector(s) de activitat: Emprenedoria

Presentació

Tipus de diploma : Títol de grau

Nivell d'estudi : BAC +3

Durada : 1 an

Presentació

El bàtxelor en administració d'empreses pretén formar professionals polivalents i dotar-los d'una base sòlida de coneixements i habilitats sobre la pràctica professional. Això els capacita per desenvolupar adequadament les diverses activitats relacionades amb la gestió empresarial i per iniciar el seu propi negoci.

Objectius

Aquest bàtxelor proporciona un ampli coneixement de les diverses àrees de l'empresa: comptabilitat, finances, màrqueting, recursos humans, etc. També inclou coneixements relacionats amb la comunicació, les tecnologies, l'emprenedoria i la globalització de mercats.

Habilitats i competències

Concretament, el titulat de bàtxelor en administració d'empreses de la Universitat d'Andorra serà capaç, entre d'altres, d'assolir les competències següents:

 • Competència comunicativa, oral i per escrit, com a mínim en la llengua pròpia i en anglès. Aquesta competència inclou tant la capacitat d'anàlisi com de síntesi del discurs.
 • Competències de relacions interpersonals: inclou les habilitats consistents a proporcionar una informació adaptada a les necessitats de l'interlocutor, establir una comunicació fluida i ser capaç de treballar en equips interdisciplinaris i en xarxa.
 • Competència de gestió de la informació, cosa que implica saber adquirir capacitats de cerca, gestió i ús de la informació de manera autònoma en un entorn professional.
 • Saber aplicar tant l'anàlisi com la síntesi per organitzar i planificar la feina pròpia.
 • Ser capaç d'utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Tenir consciència de les repercussions econòmiques i jurídiques de les activitats professionals.
 • Saber aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment.
 • Interpretar i aplicar els coneixements d'acord amb els valors ètics.
 • Planificar activitats comptables.
 • Gestionar els recursos financers.
 • Planificar i aplicar accions comercials i de màrqueting.
 • Aplicar la qualitat i la innovació en els processos i en les activitats de l'empresa.
 • Emprendre noves activitats empresarials.
 • Fer auditories i consultories tècniques.
 • Gestionar activitats internacionals de l'empresa.
 • Entendre el funcionament de l'economia en general.
 • Comprendre el funcionament intern de l'empresa.
 • Utilitzar els fonaments matemàtics i estadístics en l'àmbit de l'empresa.
 • Analitzar la informació necessària per tal de prendre decisions empresarials.
 • Avaluar els resultats de l'empresa.

Informació complementària

 • Presencial i virtual

Admissió

Destinataris

 • Formació inicial
 • Formació contínua

Condicions d'accés

 • Batxillerat o equivalent.
 • Diploma professional avançat o equivalent.
 • Prova d'accés als ensenyaments estatals de bàtxelor per a persones més grans de 25 anys.

Programa

Continguts de la formació

El Pla d'estudis del bàtxelor en administració d'empreses concentra les assignatures optatives i les de lliure elecció durant el darrer curs (el cinquè i el sisè semestres) amb l'objectiu de:

 • Facilitar la mobilitat dels estudiants. Els estudiants es poden desplaçar a una altra universitat a fer les assignatures optatives i les de lliure elecció (30 crèdits europeus) durant un semestre complet.
 • Facilitar l'estada formativa a l'empresa a temps complet.
 • Fer les assignatures optatives (ampliació de coneixements) una vegada s'han assolit els coneixements obligatoris de la formació.

I després

Continuïtat d'estudis

El bàtxelor en administració d'empreses dóna accés als estudis de segon cicle (màster) als països de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior.

Inserció professional

El bàtxelor en administració d'empreses ofereix un ampli ventall de sortides professionals. Vivim en una societat eminentment organitzacional que requereix professionals qualificats tècnicament i humanament per fer-se càrrec de llocs de treball en àmbits com:

 • Gestió d'empreses en les àrees de finances, de producció, de comercialització, d'investigació de mercats i de recursos humans.
 • Departaments de comptabilitat d'empreses tant privades com públiques.
 • Institucions financeres.
 • Professional lliure.
 • Auditoria.
 • Operacions i logística.
 • Analista econòmic.

Centre

Contacte(s)

Lloc d'ensenyament

Andorra