PDF

Màster Universitari en Canvi Ambiental: anàlisi i gestió

 • Àmbit ministerial: Ciència, Tecnologia i Ciències de la Salut
 • Sector(s) de activitat: Medi Ambient

Presentació

Tipus de diploma : Títol de màster

Nivell d'estudi : BAC +5

Durada : 1

Crèdits ECTS : 60.00

Presentació

El màster pretén formar professionals competents en l’anàlisi, el diagnòstic i la gestió del canvi ambiental global mitjançant l’aprofundiment en els coneixements científics, metodològics i tècnics necessaris.

En aquest marc general, es donarà una rellevància notable al canvi climàtic com a vector principal del canvi ambiental global, i en especial a la mitigació dels seus impactes i a l’adaptació del medi i la societat en el marc de models integrats que facilitin la sostenibilitat ambiental, econòmica i social.

Com a objectius concrets, destaquen:

 • Adquirir coneixements fonamentals (bàsics) per a l’anàlisi, el diagnòstic i la gestió del canvi ambiental global.
 • Adquirir coneixements fonamentals per permetre la mitigació dels impactes en la societat i el medi del canvi climàtic i facilitar la seva adaptació.
 • Adquirir destreses, habilitats i conèixer instruments per donar resposta a les problemàtiques abans esmentades.

Nombre total d'inscripcions

21

Informació complementària

Veure la Descripció de l'estudi

Admissió

Condicions d'accés

Es valoraran els expedients dels estudiants en possessió d’un grau o llicenciatura o enginyeria en Ciències Ambientals, Geografia, Biologia, Química, Física, Geologia, Economia, Sociologia, Enginyeria Industrial o Enginyeria Agrícola i Forestal, així com la formació aconseguida amb altres titulacions dels àmbits científic, tècnic i de les ciències socials, que podria requerir, però, algun complement de formació.

Es prioritzarà l’alumnat que acrediti un millor expedient acadèmic i també es consideraran els criteris següents: que disposi de finançament propi (beca) en el marc d’un grup de recerca de la Universitat de Girona; que acrediti coneixement d’idiomes (en particular, un coneixement suficient de la llengua anglesa per poder seguir els ensenyaments, que podrien ser impartits parcialment en anglès) i, finalment, altres mèrits com ara l’experiència prèvia en l’àmbit de la recerca o de la pràctica professional en el camp del medi ambient. També es valorarà que l’objectiu final sigui la presentació d’una tesi doctoral a la Universitat de Girona.

Drets d'escolaritat

Preinscripció: 30 euros. Matrícula: 45,79 euros / crèdit (ciutadans de països de fora de la Unió Europea, no residents a l’Estat espanyol: 65,41 euros / crèdit). Més informació

Prerequisits necessaris

 

Programa

Continguts de la formació

Veure apartat pla d'estudis a Descripció de l'estudi

I després

Continuïtat d'estudis

La superació d’aquest màster permet accedir al període de recerca d’un programa de doctorat, tenint en compte que cada programa pot establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels estudiants, com ara l’exigència de complements de formació específics.

 

Més informació
» Accés a programes de doctorat

Inserció professional

El màster aspira a preparar professionals en les temàtiques següents:

 • Analitzar i interpretar la complexitat dels processos i canvis ambientals.
 • Reconèixer les dimensions temporals i espacials dels processos i canvis ambientals.
 • Conèixer els marcs conceptuals per analitzar i interpretar els processos de canvis i conflictes mediambientals.
 • Conèixer els mecanismes de resposta i gestió dels processos i canvis ambientals.
 • Construir escenaris i polítiques mediambientals per ajudar a protegir, millorar i recuperar el territori i els vectors ambientals.
 • Dissenyar estratègies i aplicar instruments i tècniques de planificació per a una gestió més sostenible dels vectors ambientals i territorials.
 • Avaluar els processos de transformació mediambiental aplicant metodologies i instruments vinculats a teories de referència, capaços de mesurar els mecanismes d’actuació i els resultats.

Més concretament, el màster aspira a preparar professionals amb els perfils següents:

 • Investigador en universitats, empreses o altres centres de recerca.
 • Tècnic responsable de temes ambientals en empreses de diferents sectors i en l’Administració pública.
 • Consultor ambiental.
 • Gestor d’espais naturals protegits.
 • Tècnic responsable de la realització i seguiment d’auditories ambientals i estudis d’impacte ambiental.
 • Professional del medi ambient en el sector industrial dedicat a temes ambientals o en enginyeries de processos ambientals.

Centre

Contacte(s)

Lloc d'ensenyament

Girona

Contacte(s) administratiu(s)

Coordinador de l'estudi