Acció 2: Cartera d’experiències i competències

Aquesta acció és desenvolupada per la Universitat Toulouse III.

El PEC és un dispositiu fruit de la reflexió de 4 universitats (Grenoble, Poitiers, Toulouse I i Toulouse III) i que pretén posar en comú els seus recursos d’acompanyament a l’orientació i la inserció professional dels estudiants a la classe de l’UMD.

Aquesta eina digital per donar valor a l’itinerari de formació i al recorregut professional, que està a disposició de l’estudiant tant bon punt entra a la universitat, és a la vegada una acció de descripció de les experiències, una ajuda a la definició de les competències adquirides i una actitud reflexiva en la perspectiva del projecte en vies de construcció.

Promogut conjuntament per 7 universitats que han signat un conveni, una carta i una xarxa, el projecte PEC s’integra en el marc europeu del procés de Bolònia. La eina PEC actualment s’està experimentant a 20 universitats franceses.

Accediu al lloc web PEC

L’acció té com a objectiu la transferència d’aquesta eina a nivell transfronterer per als socis interessats. Es crearà un grup de treball per tal de definir les modalitats d’adaptació de l’eina, la seva traducció i la formació dels personals.

El PEC, que s'experimenta a la universitat de Tolosa Paul Sabatier, va ser presentat a responsables pedagògics de la universitat de Lleida i actualment es transfereix a la universitat de Girona.